Algemene voorwaarden

Deel I
Artikel 1 Algemeen
De in artikel 1 tot en met 23 opgenomen algemene bepalingen (deel I) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveranties van goederen en/of diensten van welke aard ook, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, door STC Services gevestigd te Naaldwijk, hierna te noemen leverancier of STC Services. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door STC Services uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Tevens zijn in deze algemene voorwaarden een aantal bepalingen opgenomen voor service overeenkomsten (artikel 24 tot en met 30) te weten deel II. Alle algemene bepalingen en de toepasselijke aanvullende bepalingen maken deel uit van de aanbieding van c.q. overeenkomsten met STC Services.
In deze algemene voorwaarden staan enkele definities welke hieronder nader toegelicht worden:
Opdrachtbevestiging:    Dit is een formulier van STC Services waarin wederzijds overeengekomen afspraken bevestigd worden. Hierin staan onder andere vermeld de te leveren goederen en/of diensten, overige condities en tegen welke prijs. In geval van lease, huur of indien één van de diensten een onderhoudscontract betreft zal er altijd voor de lease, huur en/of onderhoudscontract een apart formulier opgemaakt worden welke door beide partijen getekend dient te worden.
Onderhoudscontract:    Dit is een formulier van STC Services, of één van haar leveranciers, met betrekking tot het onderhouden van apparatuur. Indien dit een contract van STC Services betreft, is dit een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien dit een contract van één van de leveranciers van STC Services betreft dan prevaleren de algemene voorwaarden van betreffende leverancier boven de algemene voorwaarden van STC Services.

Artikel 2 Offertes en overeenkomst
A.    Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, voorraadopgave, via website, e-mail, fax of anderszins zijn gedaan, zijn (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk) geheel vrijblijvend.
B.    Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van STC Services zijnde tussenpersonen zijn gedaan, binden STC Services eerst, nadat deze door STC Services, dan wel door een door STC Services uitdrukkelijk gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

Artikel 3 Wijzigingen in de overeenkomst
A.    Indien nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennisgeving aan STC Services te worden doorgegeven. Worden bedoelde wijzigingen mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van de opdrachtgever.
B.    STC Services behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C.    Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door STC Services worden overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt STC Services geen verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot annulering van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
A.    STC Services bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. STC Services heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
B.    STC Services is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 5 Meerwerk
A.    STC Services is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, indien het uitvoeren van dit meerwerk naar mening van STC Services noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
B.    Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, treden beide partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.

Artikel 6 Prijzen
A.    De prijzen van STC Services zijn netto, exclusief btw en zonder aftrek of korting, en gelden voor af magazijn, tenzij anders overeengekomen.
B.    De prijzen van STC Services zijn berekend voor levering op begane grond van het bedrijf van de opdrachtgever. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
C.    Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D.    Indien door enige overheidsmaatregel dan wel Europese unie kostenprijsverhogende belastingen, heffingen, of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal STC Services het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegevens c.q. opzegging van een overeenkomst door de afnemer.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 8 Informatieplicht opdrachtgever
A.    De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke STC Services redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van STC Services.
B.    STC Services heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

Artikel 9 Levering
A.    Leveringstijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B.    Vanaf het moment van levering van de goederen ten behoeve van opdrachtgever zijn deze voor diens rekening en risico.
C.    Wanneer door STC Services verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende zeven dagen tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Na voornoemde periode heeft STC Services het recht -ter keuze van STC Services – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van STC Services op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.

Artikel 10 Zekerheidstelling
A.    STC Services is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van STC Services voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
B.    Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op genoemde wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft STC Services het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan STC Services alsdan toekomende rechte op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidstelling is ter beoordeling van STC Services.

Artikel 11 Reclames
Reclames over direct waarneembare gebreken dienen binnen zeven dagen na aflevering c.q. het verrichten van de betreffende diensten door STC Services te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is STC Services niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek.

Artikel 12 Betaling
A.    Alle betalingen moeten zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting geschieden te kantore van STC Services of op een door STC Services aan te wijzen bankrekening, binnen veertien dagen na factuurdatum. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.
B.    Bij aankopen op rekening, dient de betaling door STC Services te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 13 Wanprestatie van opdrachtgever
A.    Indien de opdrachtgever niet, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enig andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan STC Services verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling- terstond opeisbaar.
B.    Het onder A. genoemde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum over het bruto- factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C.    In de onder A. bedoelde gevallen heeft STC Services eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van STC Services, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van STC Services dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit voor de wanprestatie dan wel de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D.    Wanneer STC Services genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau en dergelijke) is STC Services gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens de door STC Services gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht van STC Services de werkelijk door haar geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 14 Recht van retentie
STC Services is gerechtigd om goederen die STC Services van de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die STC Services gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van voorgenoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voorvermelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
A.    Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van STC Services, totdat alle vorderingen die STC Services op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
B.    Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van STC Services mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van de doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
C.    De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van STC Services te bewaren.
D.    STC Services is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal STC Services te alle tijde vrije toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen te inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van STC Services.
E.    In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever in deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen voor STC Services ontstaat.
F.    Voorgenoemde onder A tot en met E opgenomen bepalingen laten de overige aan STC Services toekomende rechten onverlet.

Artikel 16 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
A.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege STC Services verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke eigendom van STC Services.
B.    Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten en dergelijke) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 17 Overmacht
A.    STC Services is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering van aan STC Services verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog (in en buiten Nederland), oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
B.    In geval van een blijvende overmachtsituatie zal STC Services daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende drie dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van STC Services af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
C.    Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft STC Services het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan vier weken, geldt het in lid B bepaalde.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
A.    Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is STC Services niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel personen, bij de opdrachtgever.
B.    De aansprakelijkheid van STC Services strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van STC Services zich pleegt te verzekeren.
C.    STC Services heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te (laten) maken.

Artikel  19 Klachten
A.    Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door STC Services geleverde goederen of verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende vijf dagen na ontvangst van de goederen dan wel voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal STC Services zorg dragen, ter zijner keuze, voor vervanging of herstel van de goederen of verrichte werkzaamheden dan wel restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
B.    Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende drie dagen na factuurdatum worden ingediend.

Artikel 20 Garantie
A.    Op de door STC Services geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan STC Services is verleend en jegens STC Services wordt nagekomen.
B.    Reparaties en /of materialen, die voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijfs- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogte het bedrag, dat deze aan STC Services wordt vergoed.
C.    De door STC Services verstrekte garantie geldt uitsluitend ten behoeve van de eerst gebruiker, dat wil zeggen ten behoeven van diegene die de apparatuur of dienst oorspronkelijk van STC Services heeft betrokken.
D.    De voor uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden zullen worden verricht ter plaatse van de betreffende apparatuur, dan wel in de werkplaats van STC Services of betreffende leverancier, dit naar oordeel van STC Services.
E.    Voorrijkosten zijn uitgezonderd van garantie. Indien de omvang van de apparatuur dit toelaat kan betreffende apparatuur ter reparatie aangeboden worden in de werkplaats van STC Services. Apparatuur moet ten alle tijden vervoerd worden conform de technische voorschriften.
F.    Een tijdig beroep op garantie wordt slechts gehonoreerd:
1.    Indien de apparatuur is gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding.
2.    Voor zover het noodzakelijk onderhoud volgens specificaties is uitgevoerd.
3.    Indien garantie kan worden aangetoond door middel van afgestempelde garantiekaart of factuur voorzien van merk, type en serienummer van de apparatuur.
G.    Op de bij reparatie geleverde diensten en onderdelen geldt een garantietermijn van dertig dagen gerekend vanaf de datum van de reparatie.
H.    De garantie geldt niet in de navolgende gevallen:
1.    Herstel van fouten en gebreken als gevolg van ondeskundig gebruik, onzorgvuldig handelen, transport, vallen of stoten.
2.    Gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de machine bedoeld of geschikt is.
3.    Indien na een reparatie of andere dienst, een gebrek optreedt dat geen direct verband houdt met de eerder uitgevoerde reparatie/dienst of daardoor aantoonbaar is ontstaan, zulks ter beoordeling van STC Services
4.    In geval van software problemen waardoor de apparatuur niet goed functioneert.
I.    Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal STC Services nimmer gehouden zijn.
J.    Gebreken als hierboven in dit artikel bedoeld zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.
K.    Alle vervangen goederen en of onderdelen worden eigendom van STC Services.

Artikel 21 Opzegging
A.    Alle andere overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
B.    Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dienen schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, onder de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden dan wel zonder opzegtermijn
C.    De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de andere partij daardoor te lijden schade.
D.    Wanneer cliënt in gebreke blijft met de betaling van enig aan STC Services verschuldigd bedrag of enig andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel in strijd daarmee heeft gehandeld, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, alsmede wanneer ten laste van cliënt enig beslag wordt gelegd, heeft STC Services het recht om zonder enige ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van STC Services om cliënt vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 22 Verjaring
Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde art. 6:191 BW, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 23 Algemeen
A.    Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.
B.    Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zaken van of in verband met door STC Services gesloten overeenkomsten, zal -behoudens in geval de kantonrechter bevoegd is- uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van STC Services bevoegde rechter, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
C.    In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze overeenkomst zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen met inachtneming dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
D.    Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van STC Services rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.
E.    Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens,feiten en gebeurtenissen waarvan zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen en waarvan de openbaarmaking de belangen van de andere partij kan schaden.
F.    STC Services is ten allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt, haar uit hoofde van de overeenkomst voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan derden, zonder toestemming van cliënt.
G.    Afnemer staat er voor in dat geleverde apparatuur niet wordt gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling. Afnemer zal STC Services, alsmede derden van wier diensten zij gebruik maakt vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van of in verband met onwettig of frauduleus gebruik van de apparatuur. In geval van verkoop aan een derde, dan wel lease of beschikbaarstelling in enige andere vorm van de apparatuur aan een derde, zal afnemer een gelijke verplichting als hiervoor bedoeld aan de betreffende derde opleggen.

 

Deel II
Ter aanvulling op de algemene voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing indien STC Services en afnemer een service overeenkomst hebben afgesloten. Deze voorwaarden worden in dat geval geacht een onlosmakelijk deel uit te maken van de Algemene voorwaarde.

Artikel 24 Definities
A.    Apparatuur:
Onder apparatuur wordt verstaan de door STC Services voor onderhoud geaccepteerde machines, zoals nader gespecificeerd op de service overeenkomst.
B.    Preventief onderhoud:
Onder preventief onderhoud wordt verstaan het inspecteren en reinigen alsmede het afstellen, dit naar inzicht van STC Services zoveel mogelijk in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant van de apparatuur, alsmede het aanbrengen van de door STC Services noodzakelijke geachte verbeteringen aan de apparatuur.
C.    Correctief onderhoud:
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het door STC Services opheffen van de gemelde storingen en het verrichten van de daarbij noodzakelijke gebleken reparaties, inclusief het eventueel vervangen van defecte onderdelen, welke bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken aan de apparatuur zijn ontstaan.

Artikel 25 Omvang van de service
A.    Preventief en correctief onderhoud wordt door STC Services gedaan gedurende haar normale werktijd (geen feestdagen) van maandag tot en met vrijdag en zo nodig in overleg met cliënt, op een afgesproken datum. Werkzaamheden die een aanvang hebben genomen binnen de normale werktijden, waaronder wordt verstaan van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en de door STC Services geldende roostervrije dagen, kunnen worden gecontinueerd, indien de service technicus van STC Services dit nodig acht. De voortzetting zal in het algemeen niet langer duren dan een uur na werktijd. Tijdens de service werkzaamheden zal personeel van de cliënt aanwezig dienen te zijn.
B.    De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar oordeel van STC Services noodzakelijk is om de apparatuur in goede bedrijfsconditie te houden en vindt plaats op zogenaamde uitwisselbasis. De te vervangen onderdelen worden eigendom van STC Services. De te vervangen onderdelen worden, tenzij anders tussen STC Services en cliënt is overeengekomen, door STC Services geleverd door nieuwe of gelijkwaardige onderdelen.

Artikel 26 Duur van de overeenkomst
A.    De service overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld op de service overeenkomst, te rekenen vanaf de ingangsdatum. Vervolgens wordt deze automatisch en stilzwijgend voor een periode van twaalf maanden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven voor de vervaldag heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van negentig dagen.
B.    Indien bij een service overeenkomst voor apparatuur een maximum kopie- afdrukvolume is overeengekomen, is STC Services gerechtigd de overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien het maximum kopie- afdrukvolume wordt overschreden. Reeds geleverde en nog niet gebruikte en/of geplaatste verbruiksonderdelen zoals toners, drums, developers en overige (welke feitelijk te veel geleverd zijn) behoren toe aan STC Services en dienen geretourneerd te worden.

Artikel 27 Tussentijdse beëindiging
A.    Indien de apparatuur of een gedeelte van de apparatuur (zoals opties) wegens technische slijtage naar oordeel van STC Services niet meer op verantwoorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of andere dan in deze overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, is STC Services gerechtigd deze serviceovereenkomst met betrekking tot die onderdelen van de apparatuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens de cliënt tot enigerlei schade vergoeding is gehouden te zijn, te beëindigen.
B.    Indien cliënt, ondanks sommatie, in gebreke blijft, zijn verplichtingen volgens deze overeenkomst na te komen, of indien cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd, dan heeft STC Services het recht, deze service overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bij ontbinding bestaat geen recht op het resterend deel van het betaalde of verschuldigde.

Artikel 28 Medewerking van de cliënt
A.    Cliënt zal STC Services onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur hiervan in kennis stellen, onder opgave, door een ter zake kundige werknemer van cliënt, van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opgetreden storing en onder vermelding van het juiste merk, type, serienummer en tellerstand.
B.    Cliënt zal de service technici ongehinderd toegang verlenen tot de apparatuur ten behoeve van werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst. Cliënt zal ten behoeve van de service technici binnen een redelijke afstand van de apparatuur opbergruimte voor documentatie, software -media, onderhoudsmiddelen en reserve- onderdelen, alsmede een telefoontoestel voor verbinding buiten het bedrijf van cliënt ter beschikking stellen.
C.    Cliënt draagt zorg en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatieve voorzieningen (bijv. telefoon- of faxlijn dan wel computer, netwerk en andere apparatuur of middelen) die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet uit over voorgenoemde voorzieningen en aansluitingen.
D.    Het verplaatsen dan wel verhuizen van de machine mag alleen gebeuren door STC Services of door een door STC Services aangewezen derde partij. Kosten van deze verplaatsing dan wel verhuizing zijn voor rekening van cliënt.
E.    Cliënt verklaard tijdens de duur van deze overeenkomst te beschikken over de volledige en vrije eigendom van de apparatuur dan wel toestemming van de eigenaar te hebben verkregen tot het aangaan en nakomen van deze overeenkomst.
F.    Cliënt zal de apparatuur met zorg behandelen en beschermen tegen beschadigingen, waaronder beschadigingen door vocht, stof en dergelijke.
G.    Cliënt zal de door STC Services of fabrikant voorgeschreven eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van verbruiksmateriaal en dergelijke volgens de aanwijzingen van een dezer uitvoeren.
H.    Cliënt zal de noodzakelijke medewerking verlenen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs van hem mag worden gevraagd.

Artikel 29 Tarieven en betaling
A.    De onderhoudstarieven voor de onderhoudsdiensten zoals overeengekomen in een serviceovereenkomst zijn vastgelegd in de overeenkomst. STC Services kan de overeengekomen prijzen per 1 januari en per 1 juli aanpassen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdelenprijzen en dergelijke. De aanpassingen dienen voor zover deze meer dan 2% bedragen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum schriftelijk aan de cliënt worden medegedeeld. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 150% van het relevante CBS-index cijfer is cliënt gerechtigd om de overeenkomst voortijdig per datum van de prijsverhoging te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven, welke opzegging door STC Services tenminste veertien dagen voor ingang van de prijsverhoging ontvangen dient te zijn.
B.    STC Services is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de servicewerkzaamheden op te schorten zonder jegens cliënt tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, dit onverminderd het bepaalde in artikel 13; gevolgreparaties hiervan kunnen separaat in rekening worden gebracht.
C.    Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.
D.    Aan cliënt zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de op het moment van uitvoering geldende tarieven en prijzen van STC Services de kosten van:
–    werkzaamheden en goederen zoals vermeld onder 30 C en 30 D alsmede alle mondeling of schriftelijke opgedragen werkzaamheden die niet onder het hiervoor onder 24 C gestelde vallen.
–    wachttijden, indien een service technici zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten te gevolge van een aan de cliënt toe te rekenen oorzaak.
–    door cliënt zonder voldoende grond verzocht service
–    aan cliënt in het kader van een service overeenkomst geleverde verbruiksmaterialen (indien overeengekomen of conform artikel 30 E) voor zover de gebruikelijke hoeveelheid voor het betreffende apparaat te boven gaand.

Artikel 30 Uitsluitingen
A.    Onderhoudswerkzaamheden welke voortvloeien uit onoordeelkundig of overmatig gebruik en/of uitbreidingen van het apparaat of het systeem, van buitenkomende oorzaken zoals maar niet beperkt tot fouten of storingen in de communicatielijn, interface of in de spanningsvoorziening, blikseminslag of koppeling met, c.q. gebruikmaking van de apparatuur welke niet onder deze overeenkomst valt en materialen welke niet aan de specificaties voldoen behoren niet tot de verplichting van STC Services op grond van deze overeenkomst en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van STC Services
B.    Indien tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat een situatie zoals in artikel 30 A zich voordoet, is STC Services niet verplicht de werkzaamheden te voltooien, en kunnen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.
C.    In de genoemde onderhoudsprijzen zijn niet inbegrepen:
–    het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere maar niet beperkt tot magnetische opslagmedia, met uitzondering van vast gemonteerde harde schijven, en voor zover vastgelegd in de overeenkomst inktlinten, printkoppen, lampen, glasplaten, snoeren, verbindingskabels, zekeringen, batterijen, etc.;
–    de kosten van vervanging van onderdelen en onderhoudsdiensten noodzakelijk om schade aan de apparatuur te herstellen, veroorzaakt door niet toegestane pogingen tot herstel door niet STC Services personeel en/of niet door STC Services met de uitvoering van deze overeenkomst belaste derden;
–    werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie;
–    werkzaamheden zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing, welke inhouden het gebruikersonderhoud;
–    herstellen van schade aan apparatuur, die is ontstaan doordat deze niet is gebruikt of geplaatst in overeenstemming met door de betreffende fabrikant gestelde voorwaarden en omgevingscondities of veroorzaakt door enige invloed van buitenaf;
–    het vervangen van beeldbuizen en displays welke door langdurig gebruik inbrandverschijnselen of andere normale slijtage vertonen;
–    modificaties en updates;
–    verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of werkzaamheden ten gevolge hiervan;
–    het preventief onderhoud, onderzoek of herstel van software;
–    verbruiksmaterialen anders dan zwart voor zover de levering van verbruiksartikelen zoals toner onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.
D.    Tevens is uitgesloten van de overeenkomst de levering en de vervanging van verbruiksartikelen, alsmede het dagelijks onderhoud.
E.    De levering van benodigde verbruiksmaterialen voor de betreffende apparatuur kan onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Zulks dient in de overeenkomst schriftelijk per apparaat vastgelegd te worden.
F.    STC Services verplicht zich tot het geven van een gedegen basis instructie van de geleverde apparatuur. Hiertoe zal de afnemer één persoon aanwijzen welke bij de afnemer verantwoordelijk is voor de apparatuur. Vervolg instructies zullen tegen dan geldende tarieven in rekening gebracht worden.

 

© 2018-2023 STC Services